Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Skargi i wnioski  są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.z 2017r. poz.1257), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w  sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5 poz.46 ) oraz Zarządzenia Nr 46/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie  regulaminu  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, z późn.zm. 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Dyrektor  lub Zastępcy Dyrektora 
  -
  w każdy  poniedziałek  od  godz.15.00   do  godz. 17.00 ( a gdy ten dzień jest wolny od  pracy w dniu następnym)

Dyrektor 
-
  w każdy  wtorek  od godz. 12.00  do  godz.15.00

Pierwszy Zastępca Dyrektora 

-  w każdą środę od godz.12.00  do godz.14.00

 Drugi Zastępca Dyrektora 

- w każdy czwartek od godz.11.00 do godz.13.00

Kierownicy oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy w sprawach merytorycznego zakresu pracy komórki organizacyjnej

- w dni robocze w godzinach przyjęć interesantów.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać na adres :

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot

lub składać w sekretariacie MOPS w godzinach: 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski  wnoszone faksem  należy przesłać pod nr: ( + 48 58 ) 555 04 07

Skargi i wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną:
-  e-mail : mops@mopssopot.pl
-  na elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie do protokołu.

Uwaga:
Skargi  i  wnioski  nie  zawierające  imienia  i  nazwiska  (nazwy)  oraz adresu zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4964
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2017-07-24 11:56:45
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-08-12 11:03:16