Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Sprawy wpływające do MOPS w Sopocie są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn.zm.) oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia ( wpływu ) podania (wniosku) do MOPS. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy ( termin ten ulegnie automatycznie przesunięciu z przyczyn niezależnych od MOPS, w przypadku  np. braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć do MOPS; opóźnień innych organów, działania sił przyrody ).

Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w  terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.    O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie  MOPS zawiadamia strony z podaniem  przyczyny  zwłoki  i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4217
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2018-09-03 08:22:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-07-06 11:04:22