Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych zwanych dalej informacjami publicznymi, reguluje:

 • konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z  późn.zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( t.j.: Dz.U. z 2015r. poz.2058)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10 poz.68)

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwanym dalej MOPS udostępnia informacje publiczne poprzez:

 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznych MOPS,
 • udostępnianie na wniosek* osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS,  a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia  może być:

 • opublikowana w internetowym serwisie informacyjnym MOPS,  lub 
 • udostępniona na wniosek* osoby zainteresowanej;

(złożenie wniosku nie dotyczy informacji publicznej, która może być niezwłocznie  udostępniona w formie ustnej lub pisemnej)
Udostępnienie informacji na wniosek* następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Konieczność zmiany terminu udostępnienia informacji nakłada na MOPS obowiązek powiadomienia wnioskodawcę o powodach opóźnienia  oraz  o terminie  w  jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak  niż  2 miesiące od  złożenia  wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, MOPS poniesie dodatkowe koszty zawiązane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji ( wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę, itp.), MOPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  

*) formularz  wniosku do pobrania

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4326
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2016-07-12 09:40:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-02-09 17:05:51