Numer ogłoszenia: 268860 - 2011; data zamieszczenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265912 - 2011 data 30.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5511710, 5514419, fax. 58 5550407.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: