Sopot: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia
Numer ogłoszenia: 395630 - 2011; data zamieszczenia: 24.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 359998 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5511710, 5514419, faks 58 5550407.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, dla około 6 osób, które okresowo ze względu na wiek, chorobę lub inną niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki specjalistycznej i nie istnieje możliwość zapewnienia jej w miejscu zamieszkania . Usługi winny być wykonywane w bazie lokalowej przystosowanej do potrzeb osób obłożnie chorych lub niepełnosprawnych. Wykonawca powinien zapewnić niezbędne usługi opiekuńcze w tym podawanie leków, zapewnienie niezbędnych środków sanitarnych, rehabilitacji i terapii wg. indywidualnego programu opiekuńczego oraz pełne wyżywienie w postaci co najmniej trzech posiłków dziennie. Miejsce wykonywania usługi winno być usytuowane w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.14.41.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 164200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ