Sopot: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Numer ogłoszenia: 161774 - 2013; data zamieszczenia: 23.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 131310 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5511710, 5514419, faks 58 5550407.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie schronienia i wyżywienia osobom bezdomnym, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : a.Zapewnienie schronienia dla 12 mężczyzn na bazie noclegowni z jednym ciepłym posiłkiem. Oprócz zapewnienia podstawowych warunków socjalnych schronisko winno prowadzić pracę socjalną mającą na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijać lub wzmacniać aktywność i samodzielność b.Zapewnienie schronienia dla 3 kobiet bezdomnych na bazie schroniska z trzema posiłkami w tym jednym ciepłym posiłkiem dziennie , z możliwością pobytu z dzieckiem/dziećmi . Schronisko winno prowadzić pracę socjalną mającą na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijać lub wzmacniać aktywność i samodzielność oraz zapewniać niezbędne warunki socjalne a także podejmować działania w zakresie terapii uzależnień. c.Zapewnienia schronienia dla 5 mężczyzn wymagających aktywizacji społecznej i zawodowej z zapewnieniem stałego dostępu do doradcy zawodowego i warsztatów zawodowych wraz z pokryciem kosztów dojazdu do ww., na bazie schroniska z trzema posiłkami w tym jednym ciepłym dziennie. Schronisko winno zapewniać niezbędne warunki socjalne, a także podejmować działania w zakresie terapii uzależnień. d.Zapewnienie schronienia dla 5 mężczyzn uzależnionych od alkoholu na bazie schroniska z możliwością skorzystania z trzech posiłków dziennie w tym jednego ciepłego. Schronisko winno prowadzić specjalistyczną terapię dla osób uzależnionych i pracę socjalną mającą na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijać lub wzmacniać aktywność i samodzielność oraz zapewniać niezbędne warunki socjalne oraz zapewniać szeroko rozumiane wsparcie specjalistyczne, a także podejmować działania w zakresie terapii uzależnień w szczególności terapii antyalkoholowej. Miejsce wykonywania usługi winno być usytuowane w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: b.Zapewnienie schronienia dla 3 kobiet bezdomnych na bazie schroniska z trzema posiłkami w tym jednym ciepłym posiłkiem dziennie , z możliwością pobytu z dzieckiem/dziećmi . Schronisko winno prowadzić pracę socjalną mającą na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijać lub wzmacniać aktywność i samodzielność oraz zapewniać niezbędne warunki socjalne a także podejmować działania w zakresie terapii uzależnień

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: c.Zapewnienia schronienia dla 5 mężczyzn wymagających aktywizacji społecznej i zawodowej z zapewnieniem stałego dostępu do doradcy zawodowego i warsztatów zawodowych wraz z pokryciem kosztów dojazdu do ww., na bazie schroniska z trzema posiłkami w tym jednym ciepłym dziennie. Schronisko winno zapewniać niezbędne warunki socjalne, a także podejmować działania w zakresie terapii uzależnień.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 1   

Nazwa: a.Zapewnienie schronienia dla 12 mężczyzn na bazie noclegowni z jednym ciepłym posiłkiem. Oprócz zapewnienia podstawowych warunków socjalnych schronisko winno prowadzić pracę socjalną mającą na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwijać lub wzmacniać aktywność i samodzielność

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: d.Zapewnienie schronienia dla 5 mężczyzn uzależnionych od alkoholu na bazie schroniska z możliwością skorzystania z trzech posiłków dziennie w tym jednego ciepłego.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ