Sopot: Na dostawę sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie
Numer ogłoszenia: 283036 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249732 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5511710, 5514419, faks 58 5550407.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie , przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zestawy. Zestaw 1 - sprzęt komputerowy 6 sztuk , szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 SIWZ; zestaw 2 - sprzęt komputerowy 3 sztuki,szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 SIWZ; zestaw 3 - sprzęt komputerowy 1 sztuka,szczegółowy opis zamówienia przedstawia załącznik nr 1 SIWZ;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.00.00-0, 30.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30488,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ