Sopot: NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE
Numer ogłoszenia: 353984 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 300764 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot, woj. pomorskie, tel. 58 5511710, 5514419, faks 58 5550407.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWĘ SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO DLA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego: Komputer A sztuk 14; Komputer B sztuk 7; Serwer C sztuk 1; Komputer D sztuk 1 Wymagane minimalne parametry techniczne są opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i można je odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 1-9 lub na stronie internetowej: www.mopssopot.pl oraz www.sopot.pl..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.21.33.00-8, 48.82.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ