Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych do  30 000 euro

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2018 r. W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 8/2018.  Szczegóły w załączeniu:

Rozstrzygnięcie_dot_zapytania_ofertowego_8-2018.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 8-2018.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie_dot_zapytania_ofertowego_8-2018.pdf
Utworzono: 2018-07-13 13:10:14
Data dodania: 2018-07-13 13:11:09
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 8/2018

Termin składania ofert upływa 12.07.2018 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zmiany  w załączeniu:

Zmiana_ZO8-2018.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana_ZO-8-2018.pdf
Opis: Zmiana_ZO8-2018.pdf
Utworzono: 2018-07-09 14:44:21
Data dodania: 2018-07-09 14:45:11
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Aktualizacja_zał1-ZO-8-2018.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: aktualizacja_Zał.1.-wzór-oferty-oswiadczeniaZO8--2018_kursy-zaw_specjal.docx
Opis: Aktualizacja_zał1-ZO-8-2018.docx
Utworzono: 2018-07-09 14:45:32
Data dodania: 2018-07-09 14:46:01
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zapytanie ofertowe 8/2018

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe nr 8/2018 dotyczące na przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych oraz przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów dla 8 uczestników projektu, w terminach pomiędzy 20 lipca 2018 r. a 31 sierpnia 2018 r. ustalonych szczegółowo ze Zleceniodawcą. Rodzaje i zakresy kursów przedstawione są poniżej, w III części Zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 10.07.2018 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce i forma składania ofert: Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „8/2018 – Twoja Szansa – kursy zawodowe specjal 2018” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załączeniu:

1.zapytanie-ofertowe-8-2018.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie-ofertowe-8_2018-kursy-zaw-specjal.pdf
Opis: zapytanie-ofertowe-8-2018.pdf
Utworzono: 2018-07-02 12:29:46
Data dodania: 2018-07-02 12:30:07
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
2.zał.1.-wzor-oferty-oswiadczenia.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał.1.-wzór-oferty-oswiadczeniaZO8--2018_kursy-zaw_specjal.docx
Opis: Zał.1.-wzór-oferty-oswiadczeniaZO8--2018_kursy-zaw_specjal.docx
Utworzono: 2018-07-02 12:26:41
Data dodania: 2018-07-02 12:34:18
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Dariusz Żyła
3.zał3.-material-o-kwalifikacjach.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał.3._Material_o_kwalifikacjach_z_lista.pdf
Opis: zał3.-material-o-kwalifikacjach.pdf
Utworzono: 2018-07-02 12:31:25
Data dodania: 2018-07-02 12:31:40
Autor pliku: Brak autora
Wprowadził/a: Dariusz Żyła

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7/2018 r.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 7/2018. 

Szczegóły w załączeniu:

Rozstrzygnięcie_dot_zapytania_ofertowego_7-2018.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_ZO_7-2018.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie_dot_zapytania_ofertowego_7-2018
Utworzono: 2018-06-27 12:50:53
Data dodania: 2018-06-27 12:51:17
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Dariusz Żyła

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2018 r.
W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 6/2018.

Szczegóły w załączeniu:
Rozstrzygnięcie_dot_zapytania_ofertoweo_6-2018.pdf

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018 Przeprowadzenie do 30 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla grupy do 10 uczestników projektu

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zapytanie ofertowe nr 7/2018 dotyczące przeprowadzenia do 30 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla grupy do 10 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla jednego uczestnika projektu, po 1,5 godziny w miesiącu, w odstępie ok. 25-30 dni kalendarzowych pomiędzy pierwszą a drugą konsultacją z danym uczestnikiem) od 28.06.2018 r. do 31.08.2018 r. w terminach szczegółowo określonych z Zamawiającym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 26.06.2018 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce i forma składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „7/2018– Twoja Szansa – dodatkowe doradztwo zawodowe” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły w załączeniu:

1.zapytanie_ofertowe_7_2018_dodatkowe_doradztwo_zaw.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe nr 7-2018- dodatkowe-doradztwo zawodowe.pdf
Opis: 1.zapytanie_ofertowe_7_2018_dodatkowe_doradztwo_zaw.pdf
Utworzono: 2018-06-18 13:52:50
Data dodania: 2018-06-18 13:53:42
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

2.Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_ZO_7-2018.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał.1._ZO_nr 7-2018- dodatkowe-doradztwo zawodowe.docx
Opis: 2.Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_ZO_7-2018.docx
Utworzono: 2018-06-18 13:54:00
Data dodania: 2018-06-18 13:54:27
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 6/2018
W treści ogłoszonego zapytania ofertowego dokonano następujących zmian:
1) Na stronie www Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1117086 w polu „Adres e-mail, na który należy wysłać oferty” zostaje zmienione z adresu j.krukowska@mopssopot.pl na puste pole.
2) W punkcie IX, podpunkt 1 zapytania otrzymuje treść:
„Termin składania ofert upływa 19.06.2018 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane”.

Szczegóły zapytania w załączeniu:

Zmiana_ZO6-2018.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: ZMIANA_Zapytanie ofertowe nr 6-2018- szkolenia_zawodowe_15.06.pdf
Opis: Zmiana treści ogłoszenia ZO6-2018.pdf
Utworzono: 2018-06-15 14:32:42
Data dodania: 2018-06-15 14:33:05
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018 na przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych i certyfikowanych egzaminów zewnętrznych ECDL Base

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 6/2018 dotyczące na przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych „Kurs ECDL Base w zakresie modułu B1 Podstawy pracy z komputerem” i przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych ECDL Base w zakresie modułu B1 dla grupy 7 uczestników projektu oraz przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych „Kurs ECDL Base w zakresie modułu B3 Przetwarzanie tekstów” i przeprowadzenie certyfikowanych egzaminów zewnętrznych ECDL Base w zakresie modułu B3 dla grupy 2 uczestników projektu, w terminach pomiędzy 2 lipca 2018 r. a 18 lipca 2018 r. ustalonych szczegółowo ze Zleceniodawcą

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 18.06.2018 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce i forma składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „6/2018 – Twoja Szansa – kursy zawodowe ECDL” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania w załączeniu: 1. 2. 

zapytanie ofertowe nr 6-2018-ECDL.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe nr 6-2018_kursy-zaw_ECDL.pdf
Opis: zapytanie ofertowe nr 6-2018-ECDL.pdf
Utworzono: 2018-06-08 10:30:06
Data dodania: 2018-06-08 12:26:24
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 6-2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik 1_ wzór oferty_ZO_6-2018_kursy-zaw_ECDL.docx
Opis: Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 6-2018.doc
Utworzono: 2018-06-08 10:30:59
Data dodania: 2018-06-08 12:27:37
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 5/2018: treść rozstrzygnięcia.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2018 – Przeprowadzenie 6 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 2 uczestników projektu

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 5/2018 dotyczące przeprowadzenia do 6 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla grupy do 2 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla jednego uczestnika projektu) od 14.06.2018 r. do 20.06.2018 r. w terminach szczegółowo określonych z Zamawiającym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 12.06.2018 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce i forma składania ofert: Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „5/2018– Twoja Szansa – doradztwo zawodowe II” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania w załączeniu:

zapytanie ofertowe nr 5-2018-doradztwo_II.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: Zapytanie ofertowe nr 5-2018- doradztwo zawodowe II.pdf
Opis: zapytanie ofertowe nr 5-2018-doradztwo_II.pdf
Utworzono: 2018-06-04 15:22:21
Data dodania: 2018-06-04 15:23:18
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 5-2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: zał_1_Zapytanie ofertowe nr 5-2018- doradztwo zawodowe.docx
Opis:  Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 5-2018.doc
Utworzono: 2018-06-04 15:23:34
Data dodania: 2018-06-04 15:24:05
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne DPSiON.271.1.2018

Na podstawie  art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), przeprowadzono postępowanie w sprawie realizacji zapewnienia  specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. Oferta zamieszczona była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
W przewidzianym terminie wpłynęła jedna ważna oferta. Dokonano wyboru oferty złożonej przez Fundacje Niesiemy Pomoc, ul. Kopernika 11, 81-704 Sopot zaoferowało realizację zadania na kwotę 27,50 zł za jedną godzinę usługi.

Zmiana treści ogłoszonego zaproszenia do złożenia oferty nr DPSiON.271.1.2018

Zamawiający unieważnia załącznik nr 2 i wprowadza nowy załącznik zgodnie z załączoną treścią .

Załączik nr 2 do oferty DPSiON.271.1.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana załacznika nr 2 do oferty DPSiON.271.1.2018.docx
Opis: Załączik nr 2 do oferty DPSiON.271.1.2018
Utworzono: 2018-06-07 15:18:42
Data dodania: 2018-06-07 15:19:50
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zaproszenie do złożenia oferty nr  DPSiON.271.1.2018

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w imieniu Gminy miasta Sopotu ogłasza zaproszenie do złożenia oferty w  trybie zamówienia na usługi społeczne art. 138  na  podstawie  przepisów   ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz 1579 z późn. Zm. ) „Na zapewnienie  specjalistycznych usług opiekuńczych  dla osób z zaburzeniami  psychicznymi w miejscu zamieszkania ”

Treść ogłoszenia
Szczegóły pliku
Nazwa: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w procedurze usługi społecznej.odt
Opis: Treść ogłoszenia
Utworzono: 2018-05-29 15:37:45
Data dodania: 2018-05-29 15:38:04
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Specyfikacja
Szczegóły pliku
Nazwa: Projekt SIWZ usługi specjalistyczne wersja 13.30. 29.05.2018 wersja podpisana.docx
Opis: Specyfikacja
Utworzono: 2018-05-29 15:40:08
Data dodania: 2018-05-29 15:40:43
Autor pliku: Karolina Bastek
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zaproszenie do złożenia oferty nr DPSiON.271.1.1.2018

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wymagających okresowo całodobowej opieki w ośrodkach wsparcia.

Treść do pobrania 16.05.2018r.

Rozstrzygnięcie oferty nr DPSiON.271.1.1.2018
Szczegóły pliku
Nazwa: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 271.1.1.2018.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 271.1.1.2018
Utworzono: 2018-06-26 11:42:47
Data dodania: 2018-06-26 11:45:39
Autor pliku: Ewelina Lewandowska
Wprowadził/a: Dariusz Żyła

 

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 4/2018 dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń zawodowych w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 7 czerwca 2018 r. a 29 czerwca 2018 r., z dnia 15.05.2018 r.

Szczegóły zmiany treści w załączeniu:

zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_4_2018_Twoja_Szansa

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 4/2018 r. – dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń zawodowych w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 7 czerwca 2018 r. a 29 czerwca 2018 r.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 4/2018.  Szczegóły w załączeniu:

rozstrzygnięcie 4-2018_szkolenia_zawodowe
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie 4-2018_szkolenia_zawodowe.pdf
Opis: rozstrzygnięcie 4-2018_szkolenia_zawodowe
Utworzono: 2018-05-30 13:53:44
Data dodania: 2018-05-30 13:54:08
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 – Zapytanie ofertowe nr 4/2018 120 godzin szkoleń zawodowych dla grupy do 10 uczestników projektu

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 4/2018 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia cyklu szkoleń zawodowych w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 7 czerwca 2018 r. a 29 czerwca 2018 r. dla grupy maksymalnie 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Miejsce i termin składania ofert
1. Termin składania ofert upływa 24.05.2018 r. do godziny 15:30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Miejsce i forma składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „4/2018 – Twoja Szansa – szkolenia zawodowe” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania w załączeniu:

zapytanie ofertowe nr 4-2018 zawodowe.pdf

Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 4-2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 4-2018_szkolenia z kompetencji miękkich.docx
Opis: Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 4-2018.doc
Utworzono: 2018-05-15 11:14:50
Data dodania: 2018-05-15 11:15:38
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej(DAT.271.1.15.2018) na dostawę sprzętu komputerowego zgodnego z  załączoną specyfikacją.

Treść(DAT.271.1.15.2018) 27.04.2018r.

Protokół z otwarcia ofert 10.05.2018r.

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2018 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 18 kwietnia 2018 r. a 18 czerwca 2018 r.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 3/2018. 
Szczegóły w załączeniu:

Rozstrzygnięcie 3/2018_szkolenia z kompetencji miękkich
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie 3-2018_szkolenia z kompetencji miękkich.pdf
Opis: Rozstrzygnięcie 3/2018_szkolenia z kompetencji miękkich
Utworzono: 2018-04-17 10:53:45
Data dodania: 2018-04-18 10:54:19
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018 – Zapytanie ofertowe nr 3/2018 120 godzin szkoleń z kompetencji miękkich

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 3/2018 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 18 kwietnia 2018 r. a 18 czerwca 2018 r. dla grupy maksymalnie 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Miejsce i termin składania ofert

1. Termin składania ofert upływa 16.04.2018 r. do godziny 15:00 Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Miejsce i forma składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „3/2018 – Twoja Szansa – szkolenia z kompetencji miękkich” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania w załączeniu:

Zapytanie ofertowe nr 3-2018 szkolenia z kompetencji miękkich.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie ofertowe nr 3-2018_szkolenia z kompetencji miekkich.pdf
Opis: zapytanie ofertowe nr 3-2018_szkolenia z kompetencji miękkich
Utworzono: 2018-04-06 12:54:03
Data dodania: 2018-04-06 12:54:29
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 3-2018_szkolenia z kompetencji miękkich
Szczegóły pliku
Nazwa: Zał. 1.- wzor oferty i oswiadczenia_zapytanie ofertowe nr 3-2018_szkolenia z kompetencji miekkich.docx
Opis: Zał. 1.- wzór oferty i oświadczenia_zapytanie ofertowe nr 3-2018_szkolenia z kompetencji miękkich
Utworzono: 2018-04-06 12:56:01
Data dodania: 2018-04-06 12:56:19
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 81 – 835 Sopot ul. Kolejowa 14, zaprasza do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.11.2018 dotyczącej udzielenia zamówienia, o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych,  w oparciu o art.4 ust.8. na: wykonanie PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI DOJŚĆ i DOJAZDÓW Z DODATKOWYMI  MIEJSCAMI PARKINGOWYMI DLA DZIAŁEK 82/7 i 82/5 w SOPOCIE etap II.

Szczegóły z załączeniu:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej           

Wzór umowy
Szczegóły pliku
Nazwa: Umowa Wzór.odt
Opis: Wzór umowy
Utworzono: 2018-03-23 13:33:12
Data dodania: 2018-03-23 13:33:29
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Formularz ofertowy dla Wykonawcy
Szczegóły pliku
Nazwa: Formularz ofertowy dla Wykonawcy.odt
Opis: Formularz ofertowy
Utworzono: 2018-03-23 13:34:36
Data dodania: 2018-03-23 13:34:54
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Przedmiar robót
Szczegóły pliku
Nazwa: MOPS NAWIERZCHNIE PRZEDMIAR ROBOT.pdf
Opis: Przedmiar robót
Utworzono: 2018-03-23 13:36:11
Data dodania: 2018-03-23 13:36:34
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Projekt nakładczy
Szczegóły pliku
Nazwa: MOPS teren 82 7 P nakładczy.pdf
Opis: Projekt nakładczy
Utworzono: 2018-03-23 13:37:45
Data dodania: 2018-03-23 13:38:00
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Zagospodarowanie nawierzchni
Szczegóły pliku
Nazwa: NAWIERZCHNIE zagospodarowanie 26 07 2017.pdf
Opis: Zagospodarowanie
Utworzono: 2018-03-23 13:38:56
Data dodania: 2018-03-23 13:39:13
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Opis techniczny
Szczegóły pliku
Nazwa: OPIS KOLEJOWA 14 NAWIERZCHNIE.doc.pdf
Opis: Opis techniczny
Utworzono: 2018-03-23 13:40:46
Data dodania: 2018-03-23 13:41:01
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski
Rysunek wykonawczy
Szczegóły pliku
Nazwa: RYS WYKONAWCZY NAWIERZCHNIE_37.pdf
Opis: Rysunek wykonawczy
Utworzono: 2018-03-23 13:41:43
Data dodania: 2018-03-23 13:41:58
Autor pliku: Stanisław Drążkiewicz
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego: treść rozstrzygnięcia.pdf

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2018

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 2/2018 dotyczące przeprowadzenia do 75 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla grupy maksymalnie 25 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla jednego uczestnika projektu) od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r. w terminach szczegółowo określonych z Zamawiającym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Szczegóły w załączeniu:

rozstrzygnięcie_2-2018_doradztwo_zawodowe.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_2-2018_doradztwo_zawodowe.pdf
Opis: rozstrzygnięcie_2-2018_doradztwo_zawodowe.pdf
Utworzono: 2018-02-20 15:07:16
Data dodania: 2018-02-20 15:07:44
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 2/2018 –  Przeprowadzenie do 75 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla grupy do 25 uczestników projektu, z dnia 09.02.2018 r.

Szczegóły zmiany treści w załączeniu:

zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_2_2018_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_2_2017_Twoja_Szansa.pdf
Opis: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_2_2018_Twoja_Szansa.pdf
Utworzono: 2018-02-12 12:32:40
Data dodania: 2018-02-12 12:33:01
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 dotyczące przeprowadzenia do 75 godzin indywidualnego doradztwa w terminie od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 2/2018 dotyczące przeprowadzenia do 75 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla grupy maksymalnie 25 osób (po 3 godziny doradztwa zawodowego dla jednego uczestnika projektu) od 20.02.2018 r. do 20.04.2018 r. w terminach szczegółowo określonych z Zamawiającym dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „2/2018– Twoja Szansa – doradztwo zawodowe” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

zapytanie_ofertowe_2_2017_doradztwo_zawodowe_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie_ofertowe_2_2017_doradztwo_zawodowe_Twoja_Szansa.pdf
Opis: Zapytanie_ofertowe_2_2017_doradztwo_zawodowe_Twoja_Szansa
Utworzono: 2018-02-09 15:29:27
Data dodania: 2018-02-09 15:29:47
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_2_2018.docx
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_2_2018.docx
Opis: Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_2_2018
Utworzono: 2018-02-09 15:30:45
Data dodania: 2018-02-09 15:30:59
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2018

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytanie Ofertowego nr 1/2018 przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. Przedmiotem rozstrzygniętego zapytania jest przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup uczestników projektu (każda z grup do 13 osób, łącznie 25 osób), w czterech 8-godzinnych blokach (4 dni po 8 godzin zajęć, każda grupa 2 dni po 8 godzin zajęć).

Szczegóły w załączeniu:

rozstrzygnięcie_1-2018_32h_warsztatow_psychoedu. pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: rozstrzygnięcie_1-2018_32h_warsztatow_psychoedu.pdf
Opis: rozstrzygnięcie_1-2018_32h_warsztatow_psychoedu. pdf
Utworzono: 2018-02-20 15:04:16
Data dodania: 2018-02-20 15:04:42
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zmiana treści ogłoszonego zapytania ofertowego nr 1/2018 - Przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych w ciągu 4 dni, z dnia 09.02.2018 r.

Szczegóły zmiany treści w załączeniu:

zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_1_2018_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_1_2018_Twoja_Szansa.pdf
Opis: zmiana_treści_12.02.18_zapytanie_ofertowe_1_2018_Twoja_Szansa.pdf
Utworzono: 2018-02-12 12:29:34
Data dodania: 2018-02-12 12:29:51
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Zapytanie ofertowe nr 1/2018 – Przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych przez 4 dni robocze (po 8h każdy), pomiędzy 20.02.2018 r. a 15.03.2018 r.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2018 przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie 32 godzin warsztatów psychoedukacyjnych dla dwóch grup uczestników projektu (każda z grup do 13 osób, łącznie 25 osób), w czterech 8-godzinnych blokach (4 dni po 8 godzin zajęć, każda grupa 2 dni po 8 godzin zajęć).

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 16 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „1/2018 – Twoja Szansa – warsztaty psychoedukacyjne” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły zapytania w załączeniu:

zapytanie_ofertowe_1_2018_32h_warsztatow_psycholog_Twoja_Szansa.pdf
Szczegóły pliku
Nazwa: zapytanie_ofertowe_1_2018_32h_warsztatow_psycholog_Twoja_Szansa.pdf
Opis: Zapytanie ofertowe 1/2018 32h warsztatów psycholog Twoja Szansa
Utworzono: 2018-02-09 15:19:53
Data dodania: 2018-02-09 15:25:26
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_1_2018.doc
Szczegóły pliku
Nazwa: Załącznik1_Wzór oferty wraz z oświadczeniami_ZO_1_2018.doc
Opis: Załącznik1 Wzór oferty wraz z oświadczeniami ZO_1_2018
Utworzono: 2018-02-09 15:26:58
Data dodania: 2018-02-09 15:27:22
Autor pliku: Joanna Krukowska
Wprowadził/a: Sebastian Rutkowski

 

Zapytanie ofertowe nr 9/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2017

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dot. Zapytania Ofertowego 9/2017 r. – dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w terminie od 21 września 2017 do 30 listopada 2017, decyzją Komisji Konkursowej unieważniono postępowanie.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 9-2017 unieważnienie.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2017

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego 8/2017 r. – dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 8-2017 Rozstrzygniecie.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 21 sierpnia a 30 września 2017 r.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 7/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 21 sierpnia a 30 września 2017 r. dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1.zapytanie_ofertowe_7_2017_szkolenia_miekkie.pdf

2.zapytanie ofertowe 7_2017 - formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.doc

3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2017

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 6/2017 r. o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu –  Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie od 24 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 6-2017 Rozstrzygniecie.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro. 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 6/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia 5 kursów zawodowych w terminie od 24 lipca 2017 do 30 września 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „6/2017 – Twoja Szansa – kursy zawodowe 2017” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1. zapytanie ofertowe 6-2017_kursy zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 6-2017_ZAŁĄCZNIK 1 ORAZ 2.doc

3. zapytanie ofertowe 6-2017_ZAŁĄCZNIK 3.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 5/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w terminie od 12 lipca 2017 do 30 września 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1.Zapytanie ofertowe 5 - 2017 Mops Sopot Twoja Szansa

2. Zapytanie ofertowe 5 -2017 Załącznik 1 oraz 2

3.Zapytanie ofertowe 5 - 2017 MOPS Sopot Twoja Szansa Załącznik 3

4. Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 5/2017

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 4/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w terminie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. oraz w okresie wrzesień - październik 2017 r. w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu

1. zapytanie ofertowe 4_2017 - szkolenia zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 4_2017 - formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.doc

3.rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Ogłoszenie na " Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dojść  i dojazdów  z dodatkowymi miejscami  parkingowymi dla działek 82/7  i 82/5 w Sopocie"

 

W imieniu Gminy miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.20.2017 dotyczącej udzielenia zamówienia , o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro , bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu o art. 4 ust. 8

Szczegóły w załączeniu:

1.Przebudowa chodnika MOPS Sopot 2017 projekt.odt

2.oferta wykonawcy wzór.odt

3.Wzór umowy projekt 2017.odt

4.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na "Wykonanie opracowania dokumentacji przebudowy nawierzchni dojść i dojazdów z dodatkowymi miejscami parkingowymi dla działek 82/7 i 82/5 w Sopocie"

 

Ogłoszenie na "Dostawę sprzętu komputerowego"

W imieniu Gminy miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.13.2017 dotyczącej udzielenia zamówienia , o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro , bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu o art. 4 ust. 8

 

Szczegóły w załączeniu:

1. Ogłoszenie o zapytanie

 

Wynik postępowania DAT.271.1.13.2017

 

Po dokonaniu oceny w procedurze dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8  z złożonych ofert w postępowaniu „Na dostawę sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”, wybrano ofertę firmy:

 IT – Grams s.c. ; 80-393 Gdańsk  ul. Krynicka 1  za cenę brutto 18 819,00 zł.

 

 

Zapytanie ofertowe ”Audyt Bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie”

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, z siedzibą przy ul. Kolejowej 14,  działając na podstawie  art.4 pkt.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień   publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn.zm.)  zaprasza  do  złożenia  oferty  zgodnie  z  warunkami  przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

 

  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 1 do formularza oferty
  4. wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2 do formularza oferty
  5. wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z kompetencji miękkich  

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 3/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie od 13 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 3/2017   Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2017  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – przeprowadzenie usługi warsztatów psychologicznych

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu.

treść zapytania
rozstrzygnięcie

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – przeprowadzenie doradztwa zawodowego

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia doradztwa zawodowego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu

treść zapytania
rozstrzygnięcie