Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Zapytanie ofertowe nr 8/2017 dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 uczestników projektu.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z maja 2017”.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 8/2017 dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 15 września 2017 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „8/2017 – Twoja Szansa – doradztwo zawodowe” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1. zapytanie_ofertowe_8_2017_doradztwo_zaw.pdf

2. zapytanie_ofertowe_8_2017_Zalacznik1_Wzor oferty wraz z oswiadczeniami.doc

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:8
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-09-04 15:06:24
Treść wytworzył(a): Joanna Krukowska, 2017-09-04 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-04 15:06:10