Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Zapytanie ofertowe nr 9/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 uczestników projektu.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z szczególnymi warunkami realizacji zamówień publicznych udzielonych zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z maja 2017” i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro. 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 6/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia 4 kursów zawodowych w terminie od 21 września 2017 do 30 listopada 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 15 września 2017 r. do godz. 15.30. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Miejsce i forma składania ofert: Oferty wraz z załącznikami prosimy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „9/2017–Twoja Szansa–kursy zawodowe” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1. zapytanie ofertowe 9-2017_kursy zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 9-2017_ZAŁĄCZNIK 1 ORAZ 2.doc

3. zapytanie ofertowe 9-2017_ZAŁĄCZNIK 3.pdf

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:6
Treść wprowadził(a): Tomasz Nikodem, 2017-09-04 15:12:09
Treść wytworzył(a): Joanna Krukowska, 2017-09-04 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-09-04 15:10:24