Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Archiwum :
Zamówienia publiczne do 30.000 euro w roku 2017


Zapytanie ofertowe nr 9/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 4 uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 9/2017

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej unieważnia postępowanie dot. Zapytania Ofertowego 9/2017 r. – dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w terminie od 21 września 2017 do 30 listopada 2017, decyzją Komisji Konkursowej unieważniono postępowanie.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 9-2017 unieważnienie.pdf

Zapytanie ofertowe nr 8/2017 dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 uczestników projektu.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 8/2017

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego 8/2017 r. – dotyczące przeprowadzenia 30 godzin usługi doradztwa zawodowego w terminie od 21 września 2017 r. do 30 listopada 2017 roku dla grupy 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 8-2017 Rozstrzygniecie.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 7/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 21 sierpnia a 30 września 2017 r.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 7/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie ustalonym szczegółowo ze Zleceniodawcą pomiędzy 21 sierpnia a 30 września 2017 r. dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1.zapytanie_ofertowe_7_2017_szkolenia_miekkie.pdf

2.zapytanie ofertowe 7_2017 - formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.doc

3. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 7 2017

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 6/2017

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 6/2017 r. o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu –  Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w terminie od 24 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły rozstrzygnięcia w załączeniu

Zapytanie ofertowe 6-2017 Rozstrzygniecie.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 6/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro. 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 6/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia 5 kursów zawodowych w terminie od 24 lipca 2017 do 30 września 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Termin składania ofert upływa 18 lipca 2017 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty wraz z załącznikami prosimy składać  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „6/2017 – Twoja Szansa – kursy zawodowe 2017” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową – decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną powyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1. zapytanie ofertowe 6-2017_kursy zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 6-2017_ZAŁĄCZNIK 1 ORAZ 2.doc

3. zapytanie ofertowe 6-2017_ZAŁĄCZNIK 3.pdf

 

Zapytanie ofertowe nr 5/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 5 uczestników projektu.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 5/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia kursów zawodowych w terminie od 12 lipca 2017 do 30 września 2017 dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14. 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

1.Zapytanie ofertowe 5 - 2017 Mops Sopot Twoja Szansa

2. Zapytanie ofertowe 5 -2017 Załącznik 1 oraz 2

3.Zapytanie ofertowe 5 - 2017 MOPS Sopot Twoja Szansa Załącznik 3

4. Rozstrzygnięcie Zapytania Ofertowego nr 5/2017

Zapytanie ofertowe nr 4/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych.

Na podstawie Ustawy Pzp art. 4 pkt. 8 i Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tysięcy euro.

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 4/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń zawodowych w terminie od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. oraz w okresie wrzesień - październik 2017 r. w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

 

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu

1. zapytanie ofertowe 4_2017 - szkolenia zawodowe.pdf

2. zapytanie ofertowe 4_2017 - formularz ofertowy wraz z oświadczeniem.doc

3.rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Ogłoszenie na " Opracowanie dokumentacji przebudowy nawierzchni dojść  i dojazdów  z dodatkowymi miejscami  parkingowymi dla działek 82/7  i 82/5 w Sopocie"

 

W imieniu Gminy miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.20.2017 dotyczącej udzielenia zamówienia , o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro , bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu o art. 4 ust. 8

Szczegóły w załączeniu:

1.Przebudowa chodnika MOPS Sopot 2017 projekt.odt

2.oferta wykonawcy wzór.odt

3.Wzór umowy projekt 2017.odt

4.Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na "Wykonanie opracowania dokumentacji przebudowy nawierzchni dojść i dojazdów z dodatkowymi miejscami parkingowymi dla działek 82/7 i 82/5 w Sopocie"

 

Ogłoszenie na "Dostawę sprzętu komputerowego"

W imieniu Gminy miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza zaproszenie do złożenia oferty cenowej w procedurze nr DAT.271.1.13.2017 dotyczącej udzielenia zamówienia , o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro , bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych  w oparciu o art. 4 ust. 8

 

Szczegóły w załączeniu:

1. Ogłoszenie o zapytanie

 

Wynik postępowania DAT.271.1.13.2017

 

Po dokonaniu oceny w procedurze dotyczącej udzielenia zamówienia o wartości niższej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro bez konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 4 ust. 8  z złożonych ofert w postępowaniu „Na dostawę sprzętu informatycznego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie”, wybrano ofertę firmy:

 IT – Grams s.c. ; 80-393 Gdańsk  ul. Krynicka 1  za cenę brutto 18 819,00 zł.

 

 

Zapytanie ofertowe ”Audyt Bezpieczeństwa informacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie”

 

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, z siedzibą przy ul. Kolejowej 14,  działając na podstawie  art.4 pkt.8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo  zamówień   publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 z późn.zm.)  zaprasza  do  złożenia  oferty  zgodnie  z  warunkami  przedstawionymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu:

 

  1. zapytanie ofertowe
  2. formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
  3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 1 do formularza oferty
  4. wykaz wykonanych usług - załącznik nr 2 do formularza oferty
  5. wzór umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2017 - przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z kompetencji miękkich  

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 3/2017 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia szkoleń z kompetencji miękkich w terminie od 13 lutego 2017 r. do 3 marca 2017 r. dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14.

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

 

Szczegóły zapytania w załączeniu

Zapytanie ofertowe nr 3/2017   Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 3/2017  

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 – przeprowadzenie usługi warsztatów psychologicznych

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia warsztatów psychologicznych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu.

treść zapytania
rozstrzygnięcie

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2017 – przeprowadzenie doradztwa zawodowego

W imieniu Gminy Miasta Sopotu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza Zapytanie Ofertowe nr 1/2016 dotyczące przeprowadzenia doradztwa zawodowego w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie z siedzibą przy ul. Kolejowej 14

Zapytanie jest realizowane w związku realizacją projektu pt. Twoja Szansa. Kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś priorytetowa: 6 Integracja, Działanie: 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.

Szczegóły zapytania w załączeniu

treść zapytania
rozstrzygnięcie

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2019-01-08 08:27:34
Treść wytworzył(a): Sebastian Rutkowski, 2018-09-17 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-04 10:00:56