Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


 

 

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z wersji elektronicznej dziennika urzędowego - Dziennika Ustaw dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: www.rcl.gov.pl Publikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji elektroniczna wersja dzienników urzędowych stanowi źródło prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 wrzesnia 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2009r. Nr 190, poz.1473 )

 

Uprzejmie informujemy, że opublikowane poniżej treści dziennika urzędowego - Dziennika Ustaw, mają charakter wyłacznie informacyjny. 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze ( Dz.U. z 2016r. poz.214 )

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych ( Dz.U. z  2015r. poz. 719 )

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji ( Dz.U. z 2015r. poz.745 )

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji ( Dz.U. z 2014r. poz.1934 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.  ( Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2012r., poz.954 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej.  (Dz.U. z dnia 17 lipca 2012r. poz.823 )

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. (Dz.U. Nr 292, poz.1720 )

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2011r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majatkowego dłużnika alimentacyjnego. (Dz.U. z 2011r. Nr 73, poz.395)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych  kierunków  prowadzenia  oddziaływań  korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc  w  rodzinie oraz  kwalifikacji  osób  prowadzących  oddziaływania korekcyjno – edukacyjne. (Dz.U. z 2011r. Nr 50, poz.259) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r.w sprawie domów pomocy społecznej. ( Dz.U. z dnia 27 sierpnia 2012r. poz.964)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz.U. z  2016r. poz. 1406) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. (Dz.U. z 2010r. Nr 238, poz.1586)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie kontraktu socjalnego.(Dz.U.z 2010r. Nr 218, poz.1439) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 . w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (Dz.U.z 2010r. Nr 123, poz.836 )

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie sposobu ustalania progu wsparcia dochodowego rodzin. (Dz.U. z 2005r. Nr  80 poz. 700 ) 

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. ( Dz.U. 2005 r. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) 

 

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 października 2005r. w sprawie progu interwencji socjalnej. (Dz.U. z 2005r. Nr 211 poz.1762 )

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. (Dz.U. z 2007r. Nr 230 poz.1694 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urzadzenia i systemy informatyczne słuzące do przetwarzania danych osobowych ( Dz.U. z 2004r. Nr 100, poz.1024)

  Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2012r. poz.680 z późn.zm.)

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2290
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2017-03-07 08:43:52
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-07 08:36:36