Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


 

 

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z wersji elektronicznej dziennika urzędowego - Dziennika Ustaw, dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: www.rcl.gov.pl    Publikowana na stronie Rzadowego Centrum Legislacji elektroniczna wersja dzienników urzędowych stanowi źródło prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 wrzesnia 2009r. o zmianie ustawy o ogłoszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz.95 ) 

 

Uprzejmie  informujemy,  że  opublikowane  poniżej treści  dziennika  urzędowego - Dziennika Ustaw, mają  charakter  wyłącznie  informacyjny. 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016r. poz.195)

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.930 z późn.zm.)  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.575)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r.  poz.546 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. ( Dz.U.  z 2015r. poz. 1390 )

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.) 

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. ( tekst jednolity:   Dz.U. z 2015 r. poz. 859)

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. ( tekst jednolity :  Dz.U. z 2014 r. poz. 1619)

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (tj. Dz.U.2014r. poz. 1118)

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (tekst jednolity :  Dz.U. z  2015r. poz.149)

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym. ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym. ( tekst jednolity : Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm.)

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie województwa. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz.596 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.)

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. ( tekst jednolity : Dz.U. z 2016r.poz.922)

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z 2016r. poz.1764 )

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. ( tekst jednolity: z 2016r. poz. 23)
   

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2500
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2017-03-16 07:50:07
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-03-07 08:54:40