Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą  z  dnia  25  lutego  2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zwaną dalej ustawą, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby  fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości  prawnej,  informacji  sektora publicznego, niezależnie od  sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej  lub  audiowizualnej)  w  celach  komercyjnych  lub  niekomercyjnych  innych niż jej pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
1) udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie;
2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie na zasadach określonych w  ustawie  i  z  ograniczeniami  określonymi w art. 6 tej ustawy.
Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego pozyskanej w celu ponownego wykorzystywania, zobowiązany  jest  do  poinformowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie,  o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego uzyskaną z Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie jest zobowiązany:
1) do podania źródła jej pozyskania;
2) podania daty wytworzenia oraz pozyskania tej informacji;
3)wskazania czy wykorzystuje ją w całości czy w części. Jeśli fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie  nie ponosi odpowiedzialności za informacje sektora publicznego przetworzone przez podmiot ponownie je wykorzystujący oraz za dalsze udostępnienie informacji z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, a także za informacje uzyskane w sposób inny niż pozyskanie ich ze strony podmiotowej BIP MOPS w Sopocie  albo z pominięciem procedury wnioskowej. 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji  sektora publicznego  wnosi się w przypadku, gdy informacja:
1)nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie;
2)została udostępniona w sposób inny niż w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3)będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4)została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
2.Wniosek o ponowne wykorzystywanie  informacji publicznej wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:
1)nazwę podmiotu zobowiązanego;
2)informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie  dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6)wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.
4. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
5.Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
6.Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zawiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
7. Po rozpatrzeniu wniosku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
3) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania w tym  informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
8. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, o której mowa w ust. 7 pkt  3, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie  o przyjęciu oferty.
9.Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
10.W przypadku otrzymania sprzeciwu Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie , w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

W przypadku złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie, po rozpatrzeniu wniosku, może nałożyć
opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania  lub  przekazania  informacji. 
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i  w określonej formie.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Od wydawanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sopocie decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Sopocie.
Od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego wydanej w następstwie rozpoznania odwołania wnioskodawcy  przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Akty prawne

W zakresie nieobjętym powyższymi zasadami, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2019 r. poz.1446)

TREŚĆ WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO - PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO (do pobrania:

klauzula informacyjna
Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna_ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.docx
Opis: klauzula informacyjna_ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Utworzono: 2021-02-04 13:00:13
Data dodania: 2021-02-04 13:01:13
Autor pliku: Kamila Stachewicz
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx