Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Wydruk z serwisu BIP, dn.

TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SOPOCIE

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Kolejowej 14, 81-835 Sopotdalej MOPS;

(numer telefonu: 58 5511710 adres e-mail: mops@mopssopot.pl );

2. W MOPS w Sopocie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, ul. Kolejowa 14, 81-835 Sopot adres e-mail:  iod@mopssopot.pl; dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie: https://bip.mopssopot.pl/  ;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

- ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 

Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w  szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi MOPS zawarł umowy powierzenia danych do przetwarzania.

6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane  mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie 5.

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; 
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,