Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Kolejność i czas załatwiania spraw


Sprawy wpływające do MOPS w Sopocie są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi regulującymi sposób załatwiania określonego rodzaju spraw.

Termin załatwienia sprawy biegnie od dnia złożenia (wpływu) podania (wniosku) do MOPS. Sprawy są załatwiane bez zbędnej zwłoki w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ.

W przypadku, gdy do rozstrzygnięcia sprawy potrzebne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego, sprawa powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (termin ten ulegnie automatycznie przesunięciu z przyczyn niezależnych od MOPS, w przypadku  np. braku dokumentów, które strona ma obowiązek dostarczyć do MOPS; opóźnień innych organów, działania sił przyrody).

Zaświadczenia powinny być wydawane bez zbędnej zwłoki , nie później jednak niż w  terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.  O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie  MOPS zawiadamia strony z podaniem  przyczyny  zwłoki  i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Na nie załatwienie sprawy w terminie określonym, stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia.