Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Programy


 

 

 1. UCHWAŁA NR LIII/901/2024 z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2024-2026”
 2. Uchwała Nr XLVII/824/2023  z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Sopotu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.
 3. UCHWAŁA NR XLVII/826/2023  z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Miasta Sopotu na lata 2024-2025.
 4. Program Mieszkań Wspólnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i bezdomnością, w szczególności Obywateli Ukrainy przybyłych na teren Miasta Sopotu w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, na lata 2023 – 2027.
  UCHWAŁA NR XLII/722/2023  RADY MIASTA SOPOTU z dnia 6 kwietnia 2023 r. 
 5. Sopocki Program Przeciwdziałania Bezdomności 2019 - 2024 
  Uchwała Nr XII/204/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.
 6.  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024
  (Uchwała Nr XXIII/384/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 19 marca 2021 roku  Załącznik 
 7. UCHWAŁA NR XLVI/798/2023  z dnia 14 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Sopotu w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2024”,

Archiwum


 1. Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2021 -2023
  (Uchwała Nr XXVI/441/2021 Rady Miasta Sopotu z dnia 27 lipca 2021 r.  Załącznik do uchwały 
 2. Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Sopocie na lata 2018 - 2020
  (Uchwała Nr XXXIX/512/2018 z dnia 26 marca 2018 r.  Załącznik )
 3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
  (Uchwała Nr XXV/346/2017 Rady Miasta Sopotu z dnia 13 lutego 2017r .   Załącznik )