Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Deklaracja dostępności


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.mopssopot.pl/.


Daty publikacji i aktualizacji


Data publikacji strony internetowej: 2009-05-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-21.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

• Treści opublikowane, udostępnione pliki w biuletynie zostaną zmodyfikowane w celu dostosowania do wymogów prawnych,
• Przeprowadzony audyt dostępności cyfrowej serwisu wykazał nieprawidłowości:
- Określenie celu linków
- Dopracowanie nagłówków, etykiet (nazw) i metryk w serwisie
- Uzupełnienie opisów dla stron i plików
- Poprawa nazewnictwa stron i plików
- Dopracowanie formatowania treści
• Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieprawidłowo przygotowanych dokumentów w edytorze tekstów (brak dobrze zaznaczonej, logicznej struktury) lub są skanami dokumentów
• Część dokumentów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy z 2019 roku
• Część dokumentów może pochodzić ze źródeł zewnętrznych
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR; przykładowa darmowa usługa online OCR https://www.onlineocr.net/pl/


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej


Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-21.
Deklarację sporządzono na podstawie:
Samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Stachewicz, adres poczty elektronicznej mops@mopssopot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 551 17 10; numer wewnętrzny 254. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


1. Dostępność pomieszczeń biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. Kolejowej 14, a w szczególności dla niżej wymienionych komórek organizacyjnych:
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego(parter)
Dział Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej (parter)
Zespół Strategii i Rozwoju (parter)
Dział Administracyjno - Techniczny w tym sekretariat (pierwsze piętro)
Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych (pierwsze piętro)
Samodzielne stanowisko ds. organizacji (parter)
Samodzielne stanowisko ds. komunikacji społecznej (parter)
Inspektor Ochrony Danych (parter)
Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowej 14 w Sopocie jest budynkiem biurowym dwukondygnacyjnym z dwoma wejściami i podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami poruszającymi się na wózkach. Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczone są domofony. Po naciśnięciu domofonu, klient łączy się telefonicznie z pracownikiem danego działu lub z sekretariatem.
Budynek wyposażony jest w windę, która wjeżdża na pierwsze piętro. Z windy mogą korzystać osoby, które poruszają się na wózku inwalidzkim.
Do budynku i pomieszczeń znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
Za budynkiem, od strony al. Niepodległości 759 a, znajduje się bezpłatny parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
Kontakt z pracownikami MOPS Sopot możliwy jest również za pośrednictwem telefonu oraz internetu.

2. Dostępność pomieszczeń biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Niepodległości 759 a w Sopocie.
Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Niepodległości 759 a jest budynkiem biurowym, z dwoma osobnymi wejściami. W budynku znajdują się: Dział Pracy Socjalnej (na parterze oraz na pierwszym piętrze), Dział Pieczy Zastępczej (na pierwszym piętrze). Przy drzwiach wejściowych do budynku umieszczone są domofony. Po naciśnięciu domofonu, klient łączy się telefonicznie z pracownikiem wybranego działu.
Pomieszczenia biurowe usytuowane na parterze (Dział Pracy Socjalnej) dostępne są dla osób poruszających się na wózkach.
Dostęp na pierwsze piętro ograniczony jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Barierę architektoniczną stanowią schody. Budynek nie jest wyposażony w windę.
Barierę tę niweluje się poprzez możliwość kontaktu z pracownikiem za pośrednictwem domofonu. W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy, istnieje możliwość spotkania z pracownikiem w budynku przy ul. Kolejowej 14, po uprzednim umówieniu wizyty. Toaleta dla klientów poruszających się na wózku znajduje się w budynku przy ul. Kolejowej 14.
Do budynku i pomieszczeń znajdujących się na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking z wydzielonymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami.
Kontakt z pracownikami poszczególnych działów możliwy jest również za pośrednictwem telefonu oraz internetu.
Dostępność pomieszczeń biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Niepodległości 876 w Sopocie.

3. Pomieszczenia biurowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy al. Niepodległości 876 w Sopocie znajdują się na parterze budynku wielorodzinnego z osobnym niezależnym wejściem. W budynku tym mieści się Punkt Interwencji Kryzysowej. Pomieszczenia biurowe dostępne są dla osób z niepełnosprawnością, które poruszają się na wózkach. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Przed budynkiem znajduje się nieduży bezpłatny parking z wydzielonym miejscem dla osób z niepełnosprawnościami.
Kontakt z pracownikami działu możliwy jest również za pośrednictwem telefonu oraz internetu.


Dostępność do tłumacza języka migowego


Osoby niesłyszące mające trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi i ustaleniu terminu spotkania.