Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Skargi i wnioski


Skargi i wnioski  są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w  sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Zarządzenia Nr 46/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie  regulaminu  organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie, z późn.zm. 

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Mając na uwadze potrzeby klienta, MOPS umożliwia osobom zainteresowanym w sprawach skarg i wniosków telefoniczne uzgodnienie w sekretariacie Dyrektora dnia i godziny przybycia na spotkanie z Dyrektorem lub Zastępcami Dyrektora.  

Dyrektor  oraz Zastępcy Dyrektora przyjmują interesantów
-  w każdy poniedziałek od godz. 10.00 - 11.30

W szczególnych przypadkach, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Dyrektora:
Pierwszy Zastępca Dyrektora lub osoba wyznaczona przez Dyrektora przyjmuje interesantów
- w każdy poniedziałek od  godz.15.30   do  godz. 17.00 
( a gdy ten dzień jest wolny od  pracy w dniu następnym)


Kierownicy oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy w sprawach merytorycznego zakresu pracy komórki organizacyjnej
- w dni robocze w godzinach przyjęć interesantów.

Zastępcy Dyrektora przyjmują klientów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte w komórkach merytorycznych. 
Dyrektor przyjmuje klientów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte zarówno w komórkach merytorycznych jak i u Zastępców Dyrektora.


Pracownik sekretariatu przyjmuje zgłoszenia interesantów oraz podejmuje działania w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie zawiadamia interesanta o wyznaczonym terminie spotkania.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot

lub składać w sekretariacie MOPS w godzinach: 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski  wnoszone faksem  należy przesłać pod nr: ( + 48 58 ) 555 04 07

Skargi i wnioski mogą być wnoszone drogą elektroniczną:
-  e-mail : mops@sopot.pl
-  na elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej

Skargi i wnioski mogą być także wnoszone ustnie do protokołu.

Uwaga:
Skargi  i  wnioski  nie  zawierające  imienia  i  nazwiska  (nazwy)  oraz adresu zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  -  SKARGI I WNIOSKI

do pobrania:  klauzula informacyjna   Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna - skargi i wnioski_12.05.2021.docx
Opis: klauzula informacyjna_skargi i wnioski_13.05.2021
Utworzono: 2021-05-13 13:30:50
Data dodania: 2021-05-13 13:32:44
Autor pliku: Kamila Stachewicz
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx