Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Dostęp do Informacji Publicznej


Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych zwanych dalej informacjami publicznymi, reguluje:

 • konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z  późn.zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10 poz.68)

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwanym dalej MOPS udostępnia informacje publiczne poprzez:

 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznych MOPS,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS,  a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia  może być:

 • opublikowana w internetowym serwisie informacyjnym MOPS,  lub 
 • udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej;

(złożenie wniosku nie dotyczy informacji publicznej, która może być niezwłocznie  udostępniona w formie ustnej lub pisemnej)
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Konieczność zmiany terminu udostępnienia informacji nakłada na MOPS obowiązek powiadomienia wnioskodawcę o powodach opóźnienia  oraz  o terminie  w  jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak  niż  2 miesiące od  złożenia  wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, MOPS poniesie dodatkowe koszty zawiązane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji ( wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę, itp.), MOPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  

TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  -  DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

( do pobraniaKlauzula informacyjna


Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna_dostęp do informacji publicznej.pdf
Opis: Klauzula informacyjna_dostęp do informacji publicznej
Utworzono: 2019-03-22 12:24:41
Data dodania: 2019-03-22 12:25:51
Autor pliku: Kamila Stachewicz
Wprowadził/a: Smok Marzena

 

 

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4935
Treść wprowadził(a): Sebastian Rutkowski, 2019-07-12 12:42:31
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-05-10 10:39:06