Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Dostęp do Informacji Publicznej


Prawo dostępu do informacji o sprawach publicznych zwanych dalej informacjami publicznymi, reguluje:

 • konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z  późn.zm.)
 • ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej( t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 902)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. w  sprawie Biuletynu  Informacji  Publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 10 poz. 68)

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie zwanym dalej MOPS udostępnia informacje publiczne poprzez:

 • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznych MOPS,
 • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
 • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS,  a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia może być:

 • opublikowana w internetowym serwisie informacyjnym MOPS,  lub 
 • udostępniona na wniosek osoby zainteresowanej;

(złożenie wniosku nie dotyczy informacji publicznej, która może być niezwłocznie  udostępniona w formie ustnej lub pisemnej)

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną:
- e mail: mops@mopssopot.pl
- na elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej https://bip.mopssopot.pl/237.html

Wniosek można przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot
lub złożyć osobiście w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14 w godzinach : 7.30 - 15.30

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Konieczność zmiany terminu udostępnienia informacji nakłada na MOPS obowiązek powiadomienia wnioskodawcę o powodach opóźnienia  oraz  o terminie  w  jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak  niż  2 miesiące od  złożenia  wniosku. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, MOPS poniesie dodatkowe koszty zawiązane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji ( wydruk, kserokopia, skopiowanie na dyskietkę, itp.), MOPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.  Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  

TREŚĆ WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO  -  DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

( do pobrania ) Klauzula informacyjna Szczegóły pliku
Nazwa: Klauzula informacyjna - informacja publiczna.docx
Opis: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – dostęp do informacji publicznej
Utworzono: 2020-09-21 14:54:46
Data dodania: 2020-09-21 14:55:25
Autor pliku: Kamila Stachewicz
Wprowadził/a: Smok Marzena
Rozmiar pliku: 0.02 MB
Rozszerzenie pliku: docx