Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zgodnie z ustawą  z  dnia  11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego zwaną dalej ustawą, przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające  osobowości  prawnej, informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Informacja sektora publicznego to każda jej treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, będąca w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie zwanym dalej MOPS.
Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnionych:

2) przekazanych na wniosek zainteresowanego z ograniczeniami określonymi w art. 6 ustawy.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w portalu danych

MOPS, jeżeli to możliwe udostępnia i przekazuje informacje sektora publicznego, jako otwarte dane, w celu ponownego wykorzystywania,
Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnianych w portalu danych https://dane.gov.pl/pl  są zamieszczone w portalu przy danym zbiorze danych.
Informacje sektora publicznego udostępniane w portalu danych https://dane.gov.pl/   są udostępniane bezpłatnie w celu ponownego wykorzystywania.

Warunki ponownego wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.mopssopot.pl/
oraz udostępnianych w serwisie informacyjnym https://mopssopot.pl

MOPS nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnianych na stronie https://bip.mopssopot.pl/  oraz https://mopssopot.pl
Informacje sektora publicznego udostępniane na stronach MOPS https://bip.mopssopot.pl/ oraz https://mopssopot.pl są udostępniane bezpłatnie w celu ponownego wykorzystywania.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na wniosek

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego powinien zawierać w szczególności::
1)nazwę podmiotu do którego skierowany jest wniosek;
2)informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie  dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6)wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.

Wniosek można przesłać w postaci papierowej albo elektronicznej:

1) e-mailem na adres: mops@mopssopot.pl 

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) – Wyślij pismo ogólne http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?nazwaOpisu=pismo+ogolne+do_urzedu&idPodmiotu=MOPSSOPOT

3)listownie na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 14
81-835 Sopot 

Rozpatrzenie wniosku

MOPS rozpatruje wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
Jeżeli wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, MOPS zawiadomi w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek( nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

MOPS:
1) przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
3) informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
4) składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
5)w przypadku konieczności podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, informuje o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje te mogą być przekazane;
6) odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

MOPS przekazuje bezpłatnie na wniosek informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
W niektórych przypadkach MOPS może jednak nałożyć opłatę, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Opłata jest ustalana indywidualnie dla każdego wniosku.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu  wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania  lub  przekazania  informacji. 

Koszty mogą również obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

 

Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu od oferty.
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji, lub w przypadku o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić MOPS o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia MOPS przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu MOPS w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmówia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Decyzje zwierają stosowne pouczenie dotyczące środków prawnych przysługujących wnioskodawcy.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji od warunków ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r, - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Akty prawne

W zakresie nieobjętym powyższymi zasadami, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz.1641)

Treść wypełnienia obowiązku informacyjnego - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (do pobrania)

 

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w SOPOCIE 
/-/ Andrzej Czekaj