Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie


Akty prawne:
Ustawy


 

Uprzejmie informujemy o możliwości skorzystania z wersji elektronicznej dziennika urzędowego - Dziennika Ustaw, dostępnego na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: www.rcl.gov.pl    Publikowana na stronie Rzadowego Centrum Legislacji elektroniczna wersja dzienników urzędowych stanowi źródło prawa. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłoszaniu aktów prawnych i niektórych innych aktów prawnych

 

Uprzejmie  informujemy,  że  opublikowane  poniżej treści  dziennika  urzędowego - Dziennika Ustaw, mają  charakter  wyłącznie  informacyjny. 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Ustawa z dnia 27 września 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

 

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

 

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym.

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym.

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie województwa.

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   

 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2947
Treść wprowadził(a): Smok Marzena, 2019-11-27 07:46:15
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-01-11 09:46:18